Podrobné informace o kotlíkových dotacích

Proč? Pro koho? Na co? Kolik dostanu? Co to stojí? A mnohé další..

Úvodem

V lednu tohoto roku, konkrétně 18.1. 2016, byla spuštěna první vlna žádostí o kotlíkovou dotaci, o niž mohou žádat fyzické osoby. Jde o první z několika vln, které budou probíhat postupně až do roku 2020. Smyslem a motivací kotlíkových dotací je omezit znečištění ovzduší pomocí výměny zdrojů tepla na tuhá paliva v domácnostech.

Kotlíková dotace bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace bude poskytnuta pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OP Životní prostředí 2014-2020 (tedy zdroje, splňující požadavky na Ekodesign podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES).

Do roku 2018 je v Jihočeském kraji nutné vyměnit minimálně 2020 kotlů na pevná paliva. V rámci první výzvy je k tomuto účelu k dispozici 303 mil. Kč, celkově je pak na kotlíkovou dotaci v Jihočeském kraji vyhrazeno dohromady 909 mil. Kč. Jihočeský kraj registruje na svém území celkem 56 563 domácností v rodinných domech, které vytápějí kotlem na tuhá paliva. 

Proč by Vás měla zajímat kotlíková dotace?

V České republice je podle Ministerstva životního prostředí celkem až 350 000 kotlů na tuhá paliva, které nebude od září 2022 možné používat. Celkem se uvolní za účelem výměny kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 9 mld. Kč, to bude ale stačit "pouze" na 100 000 kotlů. Zbylé kotle budou majitelé muset vyměnit na vlastní náklady! Díky zákonem schválené možnosti zkontrolovat rodinný dům, zda topí kotlem I. a II. emisní třídy, bude od září 2022 možné jeho používání pokutovat. Tato pokuta je stanovena ve výši 50.000,- Kč.

Kotle I. a II. emisní třídy je od roku 2014 zakázáno prodávat. Roku 2018 bude zamezeno prodeji kotlů III. emisní třídy a v roce 2020 bude zakázán prodej i IV. Emisní třídy. Na to v roce 2022 navazuje právě opatření zakazující provoz kotlů I. a II. třídy. Zda po dalších 2 letech bude následovat zakázání provozu III. třídy zatím není známo.

Výměna kotle by však neměla být nevratnou investicí. Naopak návratnost investice lze díky značné úspoře provozních nákladů očekávat v průběhu několika málo let v zvislosti na druhu změny zdroje tepla.

Pro koho je dotace určena?

Dotace je určena pro vlastníky rodinných domů či jejich nájemníky, kteří objekt vytápějí kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možné poskytnout pouze v rodinných domech:

 • kde bude s výměnou kotle provedeno tzv. energetické mikroopatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti budovy (toto mikroopatření doporučí energetický specialista)
 • které splňují "C" třídu energetické náročnosti budovy nebo v rodinných domech, kde je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám

O dotaci nemůže žádat osoba, která má dluhy vůči orgánům státní správy a nemá vytvořený splátkový kalendář nebo jiný uznatelný instrument. 

Na co lze dotaci poskytnout a na co ne?

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že je objekt vytápěn převážně zdrojem tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním. Podporu je tedy možné poskytnout, i pokud je objekt vytápěn dvěma zdroji tepla, pokud je jedním z těchto zdrojů kotel na tuhá paliva.

V rámci kotlíkových dotací lze žádat o finanční podporu na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za tyto zdroje tepla:

 • Tepelné čerpadlo
 • Kondenzační plynový kotel
 • Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním

Podpora je poskytována také na:

 • Instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • Tzv. energetická "mikroopatření" (do výše 20.000,- Kč)

Na co se dotace nevztahuje?

Topíte-li těmito zdroji tepla, podpora se na vás nevztahuje:

 • Plynový kotel
 • Elektrokotel
 • Krbová kamna
 • Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním

Podporována není ani výměna kotle na dřevo za kotel na uhlí nebo kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí.

Podporu nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl od 1.1. 2009 zdroj tepla podpořen z dotačního programu Zelená úsporám, případně Nová zelená úsporám.

Jakou částku lze na výměnu získat?

Výše podpory závisí na 2 faktorech. Tím prvním je typ nového zdroje tepla. Pokud chcete za nový zdroj tepla:

 • Kotel spalující uhlí, výše podpory činí 70% způsobilých výdajů
 • Kotel spalující uhlí a biomasu, výše podpory činí 75% způsobilých výdajů
 • Plynový kondenzační kotel, výše podpory činí 75% způsobilých výdajů
 • Kotel spalující pouze biomasu, výše podpory činí 80% způsobilých výdajů
 • Tepelné čerpadlo, činí výše podpory 80% způsobilých výdajů

Druhým faktorem je tzv. prioritní území. Jde o obce a města, která jsou v daném regionu znečištěným ovzduším nejvíce postižené. Na realizaci výměny zdroje tepla je v těchto obcích poskytována dotace dalších + 5 % způsobilých výdajů.

V Jihočeském kraji jde o tyto obce: 

 • České Budějovice (Dobrá voda u Českých Budějovic, Hrdějovice, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Srubec, Zliv, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Planá), 
 • Český Krumlov, 
 • Jindřichův Hradec, 
 • Milevsko, 
 • Písek (Vrcovice), 
 • Soběslav,
 • Veselí nad Lužnicí, 
 • Strakonice, 
 • Bechyně, 
 • Sezimovo Ústí, 
 • Tábor, 
 • Týn nad Vltavou, 
 • Vodňany.

Maximální výše způsobilých nákladů je stanovena na 150 000 Kč. Maximální výše podpory, kterou lze na výměnu zdroje tepla získat, je tedy 127 500 Kč (tedy 85%). 

Co patří mezi způsobilé výdaje?

Primárním cílem dotací je vyměnit staré neekologické zdroje tepla za nové ekologicky šetrnější. Podpora však není poskytována pouze na výměnu kotle. V rámci dotace je také možné vyměnit či pořídit nový zdroj ohřevu teplé vody, případně zrekonstruovat stávající rozvody topení a další úkony bezprostředně související s předmětem podpory.

Mezi způsobilé výdaje dále patří:

 • Náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (pouze pokud je klasifikační třída energetické náročnosti budovy "C" a vyšší)
 • "Mikro" energetická opatření do max. výše 20 000,- Kč (lze je provést po odsouhlasení energetickým specialistou ve vlastní režii, způsobilými výdaji jsou pak doklady za nákup materiálu) 
 • Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného "mikro" opatření
 • Náklady na projektovou dokumentaci

Za způsobilou se považuje jen výměna kotle, který je (byl) v provozu, pokud je již kotel odpojen a neexistuje fotografie kotle připojeného na otopnou soustavu, bude se jednat o nezpůsobilý výdaj.

Jak je to s energetickými mikroopatřeními?

Nejprve je nutné zmínit, že cílem mikroopatření není snížit energetickou náročnost budovy na klasifikační třídu "C". Jejich smyslem je spíše přispět "něčím navíc" ke zvýšení čistoty ovzduší prostřednictvím snížení energetické náročnosti budovy. Energetické mikroopatření musí provádět všechny domácnosti, které chtějí využít dotaci na nový zdroj tepla, ale jejichž nemovitost spadá do energetické třídy "D" a nižší. Do způsobilých výdajů patří pouze tyto mikroopatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda)
 • Oprava fasády - prasklin a dalších poruch (účelem je eliminace tepelných mostů)
 • Oddělení vytápěného prostoru domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Dobrá zpráva je, že pokud jste nuceni provést v rámci dotace také jedno z uvedených mikroopatření, nemusíte si na jeho realizaci zvát firmu. Realizaci si můžete provést sami a pak k žádosti doložit příslušné doklady za nákup materiálu. Samozřejmostí je přiložení fotek před a po realizaci.

Kolik bude výměna zdroje stát?

To samozřejmě záleží na typu zdroje a na konkrétních podmínkách Vaší nemovitosti. Pro ilustraci jsme pro Vás připravili přibližné částky za výměnu kotle. Berte je však pouze jako ilustrativní, ceny se liší nejen dle výrobců ale také podle výše Vašich požadavků (chcete pouze vyměnit kotel, nebo chcete dotaci využít i k úpravám rozvodů, ohřevu vody, výměně otopných těles ap.). Z těchto důvodů je nutné vždy provést konkrétní cenovou kalkulaci.


Automatický kotel na uhlí a dřevo       160 000 Kč

(v ceně kotel, montáž, rekonstrukce
komína, spuštění, mikroopatření, DPH)

Výše dotace                                                       70 %
Prioritní oblast                                                    + 5 %

Vlastní náklady                                        40 000 Kč


Automatický kotel na dřevěné pelety  160 000 Kč

(v ceně kotel, montáž, rekonstrukce
komína, spuštění, mikroopatření, DPH)

Výše dotace                                                       80 %
Prioritní oblast                                                    + 5 %

Vlastní náklady                                        24 000 Kč


Zplynovací kotel na uhlí                         135 000 Kč

(v ceně kotel, akumulační nádrž 1000 l,
montáž, rekonstrukce komína, spuštění, 
mikroopatření, DPH)

Výše dotace                                                       70 %
Prioritní oblast                                                    + 5 %

Vlastní náklady                                         33 750 Kč


Plynový kondenzační kotel                    80 000 Kč

(v ceně kotel, montáž, rekonstrukce
komína, spuštění, mikroopatření, DPH)

Výše dotace                                                       75 %
Prioritní oblast                                                    + 5 %

Vlastní náklady                                         16 000 Kč

Tepelné čerpadlo s ohřevem TUV      230 000 Kč

(částka se velmi liší dle výrobce
 a typu čerpadla)
(v ceně čerpadlo, montáž, revize,
spuštění, DPH)

Výše dotace                                                       80 %
Prioritní oblast                                                    + 5 %

Vlastní náklady                                       102 500 Kč